محتوا به زبان فارسی

آمادگی برای غسل تعمید، سازمانها و جشنواره های مشترک کلیساها و مراقبت معنوی و حمایت اجتماعی از غسل گیرنده‌, آنها وظایف و تکالیفی هستند برای مراقبت روحی ایرانیهای غسل گیرنده. تمام اطلاعات لازم، وقت و برقراری رابطه را میتوانید در صفحه  ذیل مشاهده کنید.