مسیحیان در آلمان

 از ۸۲ میلیون جمعیت آلمان تقریباً ۵۱ میلیون عضو  تعميد شده کليسا هستند. ۲۵ میلیون پروتستان و همین تعداد، ۲۵ میلیون وابسته به کليسای کآتوليک روم ، حدودا ۳۰۰۰۰ نفر ارتدوکس و ۶۰۰۰۰۰ نفر وابسته به کليسا آزاد هستند.  ۲۰ کليسای انجيلی استانها زيرنظر کليسای انجيلی سراسری آلمان با هم يکی شده اند که به نام  (EKD) شناخته ميشود. کليسای انجيلی لوتری استان نيدرزاکسن با مرکزيت شهر هانفر با ۲،۹۰۰ ميليون نفر بزرگترين عضو را دارا ميباشد.  

Luther
M. Luther, Gemälde von Lucas Cranach d. Ä.

کلیساها‭ ‬پس‭ ‬ازنهضت‭ ‬رفرماسیون

حدوداَ‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬1530‭ ‬میلاد عیسای مسیح‭ ‬پاپ‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬روم‭  ‬بود. در‭ ‬این‭ ‬تاریخ‭ ‬پرفسور‭ ‬الهیات‭ ‬بنام‭ ‬مارتین لوتر ‬‭ ‬خواستار تایید‭ ‬نظر‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬بنیادی کلیساها‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬پی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬مسیحیان‭ ‬و‭ ‬بینش‭ ‬سیاسی‭ ‬مردم‭ ‬آلمان‭ ‬تحول‭ ‬بارزی‭ ‬رخ‭ ‬نمود‭. ‬این‭ ‬دگرگونی‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬اندیشه‭  ‬را‭ ‬از‭  ‬آن‭ ‬پس‭ ‬بنام‭ ‬رفرماسیون‭ ‬نام‭ ‬نهادند‭.‬

مارتین‭ ‬لوتر3‭ ‬خواستۀ‭ ‬بنیادین‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬میداشت:‬

‭•‬حقیقت‭ ‬را میتوان فقتط از کتاب مقدس دریافت کرد.‬ 

• یک مسیحی یک انسان آزاد مقابل خداست.

•‬کلیسا‭ ‬اجازه ندارد متقاضی نیازهای دنیوی باشد. 

‭ ‬نظرات و خواستهای مارتین لوتر درمدت کوتاه در تمام آلمان پیروان بسیاری جذب کرد و به همین خاطر کلیسای کاتولیک نیروی خود را در خطر دید و به همین علت پیروان مارتین لوتر مجبور شدند کلیسای جدید و مستقلی تاسیس کنند و از این ابداع کلیسای کشوری انجیلی تشکیل شد که درحال حاضر در سراسر آلمان در مناطق مختلف وجود دارد. کلیسای کشوری هانوفر  اکقریت در استان نیدرزاکسن قرار دارد و دیگر کلیسای انجیلی  بزرگ وجود دارد که مثل کلیسای کشوری در بایرن ، در رایلند ، در وستفالن ، در وتنبرگ و در شمال آلمان 

درسراسر آلمان در حال حاضرمسیحی انجیلی و کاتولیک درکنار هم با آرامش زندگی می کنند. این مشکلات و دشمنی که 400 تا 500 ساله وجود داشته با همکاری و آرامش تبدیل شده است و بزرگترین اختلافها در این کلیساها در حاضر این است که کلیسای انجیلی خود تصمیم گیرنده تمام امور   می باشد و میان زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد.

عضویت‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬غسل‭ ‬تعمید

‬عضویت در کلیسای انجیلی کشوری و در کلیسای کاتولیک از طریق غسل تعمید  ‬به‭ ‬رسمیت‭ ‬شناخته می شود‭. ‬اکثریت کلیساهای آلمان غسل تعمید یکدیگر را تایید می کنند.این به این معنی است که کسی که غسل تعمید گرفته است خود انتخاب می کند که عضو کلیسای انجیلی کشوری یا کلیسای دیگری باشد. اگرتعمید گیرنده نتواند تصمیم گیری کند به طور اتوماتیک عضو کلیسایی می باشد که  نزدیک محل سکونتش است.