کتاب مقدس

برترین کتابها 

کتاب انجیل بنیاد و سرچشمۀ آیین مسیحی در همه کلیسا ها می باشد. این کتاب در برگیرنده  39 نوشتار از "عهد عتیق " و27 نوشتار از " عهد جدید " است. 

 نخستین نوشتار کتاب انجیل پیرامون" پیدایش آفرینش" است و سرانجام آن با نوشتاری پیرامون "مکاشفه "پایان می یابد.

این کتاب برخودار از همۀ آیین های مسیحیت درکل خود است که در برگیرنده تاریخ ، امثال ، نبوت ها ، نامه ها، گزارشات ، فرامین ، مزامیر ، نیایش و دستورات ایمانی می باشد.

کتاب انجیل کتابی است مقدس برای ما مسیحیان از  آنرو که  در گفته ها و آموزش های تاریخی اش خداوند بلند مرتبه وقدوس درهمه جای آن نمایان و آشکار است مقدس می باشد.

آموزش های این کتاب همانند روند زندگانی آدمیان به گوناگونی هایی چند از یکدیگر بروز می نماید که آنرا پرد اخته و یا از آن سخن گفته اند. همچون یک نقش سنگ نگاره موزایکی درچند رنگی وجلوه های گونه به گونه می بینیم که درنهایت درتمامیت خود کامل و یکسان نمایان میگردد. باورهای دینی عیسی ناصری از برداشت ها ونقش های گوناگون نوشتارهای کتاب عهدعتیق شکل گرفته است. او از برداشتها و بینش های خدا و ارائه پدران و مادران یهودی پیش از خود بهره جسته تا آنها را دریک رنگارنگی تازه تری  به گردهم در آورد. نویسندگان عهد جدید به پیروی از عیسی مسیح و پیگیری آموزه هایش اندیشه خداپنداری را آنچنان که او آموخته بود دنبال کردند و پروراندند. و بدین سان بشارت های شیرین پدر دلسوز و مهربان آسمانی را برایمان بیادگار گذاشتند.پدری که بخاطر عیسی مسیح  همه آدمیان را دوست میدارد. برای مسیحیان این بشارتها خمیر مایه بینش کتاب مقدس به حساب می آید. با نوشتارهای پولس رسول برآنیم که بگوئیم هیچ چند نمی تواند ما را از مهرخداوند که جلوه هایش در عیسی مسیح ، خداوندگار ما بروزکرده است جدا سازد. نامه به رومیان ، آیه 8 بخش 39 پیگیری و به انجام رساندن کامل این بشارتها به هر زبان و در هر زبان از دوره زندگیمان در سرتاسر گیتی بهترین و شایسته ترین کار و خدمت آموزشی در مسیحیت می باشد.