دانستنی های اولیه برای تعمید گرفتن

آموزش های بنیادین غسل تعمید

در پی ۲۰۰۰ سال تاریخ مسیحیت آموزه ها و باورهای دینی مسیحی زندگی  اروپائیان را برای یک همزیستی  مسالمت آمیزدرکنار یکدیکر تحت شعاع خود قرار داده است. 

 پیرامون نوشته ها ، نیایش ها دانستنیهای اعتقادی می توانید به ستون راست برگه اصلی سایت بنگرید.

Loccum Kreuz

صلیب

درمیان نمادهای مسیحی صلیب نشانه بسیار مهمی است . این نماد را در هر کلیسا و در هر بنای کلیسایی می توان یافت حتی بسیاری از ایمانداران مسیحی آن را به گونه ای گردنبند مورد استفاده قرار می دهند.

صلیب نماینگر مرگ عیسی مسیح است و از دیدگاه آیین مسیحیت نماد بخشایش گناهان ، رحمت و امیدیست که خداوند نسبت به بندگانش نشان داده است.

Fisch

ماهی 

از سده دوم میلادی نماددیگری در میان مسیحیان پیدا شد. این نماد نشانۀ وابستگی و پیروی از عیسی مسیح می باشد . وازه یونانی برای ماهی یا  در زبان آلمانی همزمان بمعنی دوحرف نخست  عیسی مسیح  که پسر خدا و نجات دهنده است می باشد.

taufe jesu

کبوتر

نماد دیگر درمسیحییت کبوتر می باشد که نشانه روح القدس   می باشد . به هنگام غسل تعمید گرفتن عیسی مسیح درانجیل اینگونه آمده است . همان هنگام که او سر از آب برآورد، بنگریست که آسمان شکافته شد و روح الفدس همچون کبوتری بر او نشست .دربسیاری از کلیسا ها بر روی پنجره های رنگین و یا نگاره ها و نقش های کلیسا نقش کبوتر را به نشانه حضور روح القدس به نمایش در می آوردند.

Christusmonogramm

سنبل و یا نماد مسیح

این نماد فرم کوتاه شده نوشتاری نام عیسی مسیح است . در زبان یونانی این گونه نوشتارنشانۀ  دو حرف اول نام  مسیح می باشد. این نماد را می توان بر روی بسیاری از آثار هنری نیز مشاهده کرد.