ده فرمان

از زمانهای دیرین در یهودیت و در مسیحیت ده فرمان راهنمایی برای یک زندگی شایسته شناخته شده است.

بسیاری از اندیشه های ده فرمان نه تنها در فرامین کورش یکی از پادشاهان برجسته ایران باستان بلکه در نوشته های نوین حقوق بشر سازمان ملل متحد بازتاب یافته است.

نسل های بسیاری از ایمانداران مسیحی (چه زن و چه مرد)درپی سده ها پیوسته نوشته ده فرمان را درکلیساها آموخته و به یاد سپرده اند. 

درکتاب مقدس پیرامون این فرمان می توان درگفتاردوم موسی بخش بیستم (خروج 20) وگفتار پنجم موسی(تثنیه 10) خواند و آن را بیاد سپرد.

۱.  من‭ ‬خداوند‭ ‬خالق‭ ‬تو‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اسارت‭ ‬و‭ ‬بندگی‭ ‬مصر‭ ‬آزاد‭ ‬ساختم‭.‬

۲.  تو‭ ‬را‭ ‬معبود‭ ‬دیگری‭ ‬جز‭ ‬من‭ ‬نباشد‭. ‬هیچ‭ ‬تصویری‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬آسمان‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬در

    ‬آب‭ ‬است،‭ ‬نساز‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬پرستش‭ ‬ننما‭.‬

۳.  نام‭ ‬خدای‭ ‬خالقت‭ ‬را‭ ‬بیهوده‭ ‬بر‭ ‬زبان‭ ‬نیاور‭ (‬از‭ ‬آن‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬نکن‭)‬

۴. ‬ روز‭ ‬شنبه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬داشته‭ ‬باش‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مقدس‭ ‬بداری‭.‬

۵.   پدر‭ ‬و‭ ‬مادرت‭ ‬را‭ ‬احترام‭ ‬بگذار‭.‬

۶.   قتل‭ ‬نکن‭.‬

۷.  زنا‭ ‬نکن‭.‬

۸.   دزدی‭ ‬نکن‭.‬

۹.  شهادت‭ ‬دروغ‭ ‬نده‭.‬

۱۰. چشم‭ ‬طمع‭ ‬به‭ ‬مال‭ ‬و‭ ‬ناموس‭ ‬دیگران‭ ‬نداشته‭ ‬باش‭.‬