اعتقادنامه نیقیه

در سده های نخستین میلادی دو پرسش بنیادین کشمکش اندشه ای بزرگ را سبب شد و آن این بود که :

* چگونه می توان " پسر خدا " و " انسان بودن " عیسی مسیح را دریافت ؟

* چگونه می توان خدای یگانه را در سه جلوه ( اقنوس) " پدر " ، " پسر " و " روح القدس " درک نمود.

در سال 381 میلادی در شهر نیقیه  نشستی ازاسقفهای پیرو عیسی مسیح بر پا شد و درآن برسر گوناگونی باورهای دینی و زدودن بینش های گوناگون به گفتگو پرداختند تا سرانجام به یک هماهنگی و یکسانی ایمانی دست یافتند.

 این باورهای بدست آمده دینی نیز دربزرگداشت های بزرگ مسیحی و نشست های ایمانداران پیوسته خوانده می شود. باورهای بدست آمده " نیزیانه " نسبت به " باورهای حواریونی " با شکوه و بزرگی بیشتری برگزار می شود.

ما‭ ‬ایمان‭ ‬داریم‭ ‬به‭ ‬خدای‭ ‬یکتا‭ ‬پدر‭ ‬قادر‭ ‬مطلق،‭ ‬آفریدگار‭ ‬آسمان‭ ‬و‭ ‬زمین،

و‭ ‬هر‭ ‬آنچه‭ ‬پیدا‭ ‬و‭ ‬ناپیداست‭. ‬و‭ ‬به‭ ‬خداوند‭ ‬یکتا

عیسای‭ ‬مسیح،‭ ‬پسر‭ ‬یگانه‭ ‬خدا‭ ‬مولود‭ ‬ازلی‭ ‬پدر‭.‬

او‭ ‬خداست‭ ‬از‭ ‬خدا،‭ ‬نور‭ ‬از‭ ‬نور،‭ ‬خدای‭ ‬راستین‭ ‬از‭ ‬خدای‭ ‬راستین

که‭ ‬زاده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬آفریده‭ ‬نشده‌است،‭ ‬هم‌ذات‭ ‬با‭ ‬پدر‭.‬

و‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬او‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬هستی‭ ‬یافت‭. ‬برای‭ ‬ما‭ ‬آدمیان‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬نجات‭ ‬ما

از‭ ‬آسمان‭ ‬فرود‭ ‬آمد‭. ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬روح‌القدس‭ ‬از‭ ‬مریم‭ ‬عذرا‭ ‬تن‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬انسان‭ ‬گردید‭.‬

و‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬پنطیوس‭ ‬پیلاطس‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬مصلوب‭ ‬شد،‭ ‬رنج‭ ‬کشید

مرد‭ ‬و‭ ‬مدفون‭ ‬گشت،‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬حسب‭ ‬کتاب‌مقدس،‭ ‬روز‭ ‬سوم‭ ‬رستاخیز‭ ‬نمود

و‭ ‬به‭ ‬آسمان‭ ‬صعود‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬راست‭ ‬پدر‭ ‬نشسته‌است

و‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬جلال‭ ‬خواهد‭ ‬آمد‭ ‬تا‭ ‬زندگان‭ ‬و‭ ‬مردگان‭ ‬را‭ ‬داوری‭ ‬کند

و‭ ‬سلطنتش‭ ‬را‭ ‬پایان‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭.‬

 

ما‭ ‬ایمان‭ ‬داریم‭ ‬به‭ ‬روح‌القدس‭ ‬که‭ ‬خداوند‭ ‬و‭ ‬بخشنده‭ ‬حیات‭ ‬است

که‭ ‬از‭ ‬پدر‭ ]‬و‭ ‬پسر‭[ ‬صادر‭ ‬می‌گردد‭. ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬پسر‭ ‬یک‭ ‬پرستش‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬جلال‭ ‬است‭.‬

او‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬پیامبران‭ ‬سخن‭ ‬گفته‌است‭. ‬ما‭ ‬ایمان‭ ‬داریم‭ ‬به‭ ‬کلیسا

که‭ ‬یکتا،‭ ‬مقدس،‭ ‬کاتولیک‭ (‬همگانی‭)‬،‭ ‬و‭ ‬رسولی‭ ‬است‭.‬

و‭ ‬اعتقاد‭ ‬داریم‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬تعمید‭ ‬برای‭ ‬آمرزش‭ ‬گناهان‭. ‬ما‭ ‬رستاخیز‭ ‬مردگان

و‭ ‬زندگی‭ ‬جهان‭ ‬آینده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬انتظاریم‭.‬

آمین‭.‬