اعتقادنامه رسولان

اعتقادات  مسیحی
خداوند درکتاب مقدس یک خداوند است اما حتی در تورات هم می توان خواند که خداوند ما انسانها را درخیلی موارد دیدار کرده است و مسیحیان از اول می گویند: خدواند ما را آفریده است او خودش پیش ما آمد ، عیسی مسیح و او ما را به هم پیوند داد تا قدرت عشق خودش .این سه حالت تبدیل خداوند ، اجازه می دهد به ما که یک تصوری از سه گانگی خداوند داشته باشیم درحقیقت یک خدا در سه حالت مختلف . حتی سفیران عیسی سؤال کردند همگان را که می خواهند غسل تعمید ببینند که آیا به سه حالت و فرم خداوند یکتا اعتقاد داری و ساکنین جواب دادند با ایمان به خداوند که همین طور است
این حالت سفیری و اعتقاد به سه گانگی خداوند یکتا بر می گردد به دوران اولیه مسیحیت یک چنین چیزی و شبیه این حالت کنونی در150 سال بعد از میلاد مسیح بوجود آمد.این حالت امروزی اعتراف به سه گانگی خداوند تقریبا از 300سال بعداز میلاد بوجود آمده است . این حالت ، اولین سعی برای دسته بندی ویکی شدن کتاب مقدس بوده است
 

من‭ ‬ايمان‭ ‬دارم‭ ‬به‭ ‬خداي‭ ‬پدر‭ ‬قادر‭ ‬مطلق،‭ ‬خالق‭ ‬آسمان‭ ‬و‭ ‬زمين،‭ ‬

و‭ ‬به‭ ‬پسر‭ ‬يگانة‭ ‬او‭ ‬خداوند‭ ‬ما‭ ‬عيسي‭ ‬مسيح‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬واسطة‭ ‬روح‭ ‬القدس‭ ‬در‭ ‬رحم‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مريم‭ ‬باكره‭ ‬متولد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حكومت‭ ‬پنطيوس‭ ‬پيلاطس‭ ‬الم‭ ‬كشيد‭ ‬و‭ ‬مصلوب‭ ‬شده‭ ‬بمرد‭ ‬و‭ ‬مدفون‭ ‬گرديد،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عالم‭ ‬ارواح‭ ‬نزول‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬سوم‭ ‬از‭ ‬مردگان‭ ‬برخاست،‭ ‬به‭ ‬آسمان‭ ‬صعود‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬راست‭ ‬خداي‭ ‬پدر‭ ‬قادر‭ ‬مطلق‭ ‬نشسته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬خواهد‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬زندگان‭ ‬و‭ ‬مردگان‭ ‬را‭ ‬داوري‭ ‬نمايد

‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬ايمان‭ ‬دارم‭ ‬به‭ ‬روح‭ ‬القدس‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬كليساي‭ ‬مقدس‭ ‬جامع‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شركت‭ ‬مقدسين‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آمرزش‭ ‬گناهان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قيامت‭ ‬ابدان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حيات‭ ‬جاودان‭. ‬آمين