دعای ربانی

نیایش‭ ‬‮«‬‭ ‬پدر‭ ‬ربانی‭ ‬و‭ ‬آسمانی‭ ‬ما‭ ‬‮«‬

در برابر پرسشی از سوی پیروان عیسی مسیح درباره چگونگی نیایش و ستایش خداوند عیسی مسیح به آنان این نیایش را آموخت که تا به امروزهمـۀ مسیحیان آن را فرا می گیرند و از بر می خوانند.

از آن رو که ما می توانیم خداوند را " پدر خود " بخوانیم از یک حالت ویزگی روحانی خاصی نیز برخورداریم.

معنی اصلی وازه پدر "    آبا " می بود که در زبان آشوری که عیسی مسیح بدان زبان سخن می گفت از یک کشش و لطف خوش و مهربان روحانی ای برخوردار می بود . امروزه وازه " آبا " را می توان به "پدر مهربان  " و یا " پاپا" برگردان .

 

 

ای‭ ‬پدر‭ ‬ما‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آسمانی،‭ ‬

نام‭ ‬تو‭ ‬مقدّس‭ ‬باد‭. ‬

پادشاهی‭ ‬تو‭ ‬بیاید‭. ‬

ارادۀ‭ ‬تو،‭ ‬چنانکه‭ ‬در‭ ‬آسمان‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود،‭ ‬

بر‭ ‬زمین‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬رسد‭. ‬

نان‭ ‬روزانۀ‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬امروز‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬عطا‭ ‬فرما‭. ‬

و‭ ‬قرضهای‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬ببخش،‭ ‬

چنانکه‭ ‬ما‭ ‬نیز‭ ‬قرضداران‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬می‌بخشیم‭. ‬

و‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آزمایش‭ ‬میاور،‭ ‬

بلکه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شرور‭ ‬رهاییمان‭ ‬ده‭. ‬

زیرا‭ ‬پادشاهی‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬جلال،‭ ‬تا‭ ‬ابد‭ ‬از‭ ‬آنِ‭ ‬توست‭. ‬آمین‭.‬