همایش ها و سمینارهای آینده

Seminartermine 2015 in der Ev.-luth. Gartenkirchengemeinde St. Marien, Marienstr. 35, 30171 Hannover

Samstags, 14 Uhr

 

12.09.2015

17.10.2015

07.11.2015

05.12.2015

شرکت در سمینارها  رایگان است

کمک های مالی جمع  نمی شوند