ما کی هستيم

سازمان حمایت روحی و معنوی کلیسای لوتری انجیلی ایرانیان شهر هانوفر پس از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ در ایران بسیاری از ایرانییانی که بخاطر انقلاب ازایران فرارکرده اند مورد حمایت این سازمان قرار گرفتند. 

                                                  

فعالیت ها

  نیایش     

تمام فعالیتهای کلیسایی در ستایش خداوند خلاصه و گنجیده می شود. جذب و هماهنگی برای برنامه های نیایش برای ایرانیان با  دو زبان فارسی و آلمانی به اجرامیگذاریم و سرودها و متن های مرسوم ستایشی را در دسترس آنان قرار می دهیم. در این میان بویژه به گردآوری سرودهای مذهبی مسیحی  به زبان فارسی توجه بسیار داریم.                             

آمادگی برای غسل تعمید     

گرایش برای غسل تعمید در بین ایرانیان به این معنی می باشد  که به دنیای جدید قدم می گذارند و وارد  فرهنگی تازه می شوند. از این رو برآن هستیم تا آنان را دراین راه همیار و دستگیر باشیم. جشن غسل تعمید در برگیرندۀ مراسم ویژه فراگیری و دریافت اطلاعات خاص شخصی می باشد . حدوداً سه هفته قبل از غسل تعمید علاقه مندان را  به یک سمینار اجباری دعوت می کنیم.                                                      

 حمایت های معنوی و روحی      

 پرسشهای دینیو تبادل ن‍‍‍ظر و همراهی در مشکلات تعمید گیرنده همیشه مد نظر ما میباشد. و همیشه ما برای آنان در دعا هستیم. اطلاعات پیرامون نحوۀ غسل تعمید ، آماده سازی  درا ین امر مهم می باشد.

 


Stelle zur Zeit vakant Vertretung: OKR Dirk Stelter